Algemene voorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid

 1. Algemene voorwaarden
 2. Privacybeleid
 3. Cookiebeleid

Algemene voorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid versie 1.0 (1 mei 2018)

Voor Kappers geldt dat deze Algemene voorwaarden samen met de Verwerkersovereenkomst integraal onderdeel uit maakt van iedere overeenkomst tussen Slimknippen en Kapper.

I. Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Kapper: gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de kapper zoals vermeld op de Website waarmee een Klant een abonnement afsluit;
b. Klant: de natuurlijk persoon met wie de Kapper een overeenkomst van opdracht in de vorm van een abonnement aangaat;
c. Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen de Kapper en de Klant uit hoofde waarvan de Klant recht heeft op haarbehandelingen zoals opgenomen in het abonnement;
d. Slimknippen: de tussenpersoon bij de totstandkoming van het Abonnement; te weten Slimknippen.nl B.V. gevestigd te (3555 SZ) Utrecht aan de Vechtoever 57, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60354887;
e. Website: de website www.slimknippen.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder Abonnement gesloten tussen de Kapper en een Klant waarop Slimknippen namens de Kapper deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het Abonnement. In geval van strijd tussen een bepaling in het Abonnement en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in het Abonnement.
3. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van het Abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming Abonnement
1. De Kapper biedt op de Website één of meer Abonnementen aan waaruit een Klant kan kiezen. De Klant kiest op de Website één of meerdere Abonnementen uit het door de Kapper gedane aanbod. Nadat de Klant online een keuze voor een Abonnement heeft gemaakt, dient de Klant de benodigde persoonsgegevens in te vullen. Na het invullen van deze persoonsgegevens ontvangt de Klant van Slimknippen een e-mail met een hyperlink. Het door de Klant gekozen Abonnement komt slechts tot stand na voltooiing van de aanmelding op de Website, welke aanmelding wordt voltooid door te klikken op de in de e-mail van Slimknippen vermelde hyperlink.
2. Indien de Kapper op verzoek van de Klant enige prestatie verricht voordat de aanmelding van de Klant via de Website is voltooid, is de Kapper gerechtigd om van de Klant betaling voor de betreffende verrichte prestatie te verlangen conform de dan bij de Kapper geldende tarieven.

Artikel 4 – Account op de Website
1. Na totstandkoming van het Abonnement kan de Klant gedurende de looptijd van het Abonnement via een persoonlijk account inloggen op de Website.
2. Het persoonlijk account op de Website biedt de Klant de mogelijkheid om:
a. zijn/haar contactgegevens te wijzigen;
b. het Abonnement op te zeggen;
c. overige gegevens omtrent het Abonnement in te zien.

Artikel 5 – Ingangsdatum en duur Abonnement
1. De Klant kan op ieder moment via de Website een Abonnement afsluiten. Indien de Klant de aanmelding op de Website voor de 25ste dag van een maand voltooid, zal het Abonnement ingaan op de eerste dag van de direct volgende maand. Indien de Klant de aanmelding op of na de 25ste van een maand voltooit, zal het Abonnement een maand later ingaan. Ter illustratie volgen hier twee voorbeelden:
I. de Klant sluit op 10 mei via de Website een Abonnement. Dit Abonnement gaat dus in op 1 juni.
II. de Klant sluit op 25 mei via de Website een Abonnement. Dit Abonnement gaat pas een maand later in en dus op 1 juli.
2. Indien de Klant de aanmelding op of na de 25ste dag van de maand voltooit, kan de Klant – indien gewenst – het Abonnement toch eerder in laten gaan door éénmalig, met gebruikmaking van de, in de door Slimknippen aan de Klant toegezonden e-mail waarmee de totstandkoming van het Abonnement wordt bevestigd, opgenomen iDEAL-link, het door de Klant maandelijks verschuldigde abonnementsgeld vooruit aan Slimknippen te voldoen.
3. Alle Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 6 – Beëindiging c.q. opzegging van het Abonnement
1. De Klant kan het Abonnement op ieder moment via zijn/haar persoonlijk account op de Website of bij de Kapper opzeggen, tenzij de Kapper een afwijkende minimale looptijd bij een abonnement vereist. Indien de Klant het Abonnement opzegt vóór de 25ste van de maand, eindigt het Abonnement per de 1ste dag van de direct volgende maand. Indien de Klant het Abonnement opzegt op of na de 25ste van een maand, eindigt het Abonnement een maand later en geschiedt de opzegging derhalve tegen het einde van een kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. Ter illustratie volgen hier twee voorbeelden:
I. de Klant zegt het Abonnement op 10 juni op. Het Abonnement eindigt in dat geval op 1 juli.
II. de Klant zegt het Abonnement op 25 juni op. Het Abonnement eindigt dan pas één maand later en dus op 1 augustus.
2. Komt de Klant te overlijden, dan wordt het Abonnement geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van de Klant aan de Kapper is medegedeeld.
3. De Kapper is te allen tijde bevoegd het Abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van een kalendermaand op te zeggen.

Artikel 7 – Prijzen
De Kapper is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de Klant verschuldigde, abonnementsgelden tussentijds te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 8 – Betaling
1. De Klant is de abonnementsgelden maandelijks bij vooruitbetaling uiterlijk voor de eerste dag van de maand aan de Kapper verschuldigd.
2. Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso door Slimknippen.
3. Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de Klant niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Slimknippen de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de Klant in verzuim. De Kapper heeft bij verzuim van de Klant de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement direct op te schorten waardoor de Klant niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.
4. Bij voortdurend verzuim zal Slimknippen de incasso van de vordering overdragen aan de Kapper en is de Kapper – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid - gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de Klant te verhalen.

Artikel 9 – Uitvoering van het Abonnement
1. De Kapper zal zich inspannen om het Abonnement c.q. de opdracht van de Klant op zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
2. Indien de Klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is de Kapper gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Klant recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 10 - Koop op afstand
1. Bij totstandkoming van het Abonnement via de Website heeft de Klant het recht om het Abonnement zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. Deze herroepingstermijn van veertien dagen vangt aan op de dag dat het Abonnement tot stand is gekomen.
2. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de Klant Slimknippen of de Kapper via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of
e-mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om het Abonnement te herroepen. De Klant kan dit doen door in te loggen in zijn klantomgeving en het abonnement te beeindigen.
3. Als de Klant het Abonnement herroept, ontvangt de Klant de betaling die de Klant tot op dat moment heeft gedaan onverwijld, in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat Slimknippen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om het Abonnement te herroepen, terug.
4. Heeft de Klant voor gebruikmaking van zijn/haar herroepingsrecht reeds gebruik gemaakt van de diensten van de Kapper, is de Kapper gerechtigd de reeds bij de Klant verrichte behandeling aan de Klant in rekening te brengen conform de dan bij de Kapper geldende tarieven. De kosten voor de betreffende behandeling, zullen worden verrekend met het door de Klant terug te ontvangen bedrag.

Artikel 11 – Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst c.q. op elk Abonnement tussen de Kapper en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten c.q. Abonnementen tussen de Kapper en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Kapper is gevestigd. Indien de Kapper een beroep doet op deze bepaling, heeft de Klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


II. Privacybeleid

Voor het verwerken van het Abonnement worden persoonsgegevens verwerkt. Kapper acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Kapper en ingeschakelde derden zoals Slimknippen dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Kapper zich aan de eisen die de wet stelt.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor het aangaan van een Abonnement verstrekt Klant bepaalde gegevens. Kapper bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door Klant worden opgegeven, in het kader van de door Klant gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Kapper zullen worden verstrekt of kunnen worden verkregen om te verwerken. De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt zijn:

Persoonsgegeven Verwerking/Doel Bewaartermijn
Aanhef - Voor persoonlijke aanhef
Bepaald door Kapper*
Voornaam / Achternaam - Identificatie Klant
Bepaald door Kapper*
Woon/Postadres - Identificatie Klant
Bepaald door Kapper*
E-mailadres - Identificatie Klant
- Loginnaam Account
- Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Bepaald door Kapper*
Telefoonnummer - Identificatie Klant
- Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Bepaald door Kapper*
Wachtwoord - Toegang account
(Wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen.)
Tot account wordt verwijderd
Geboortedatum - Leeftijdscontrole
Bepaald door Kapper*
Voorkeuren Website - Bijv. opslaan loginnaam, weergave website gewenste taal, etc.
Cookies (waar mogelijk lokaal)
Device token (voor push notification) - Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Bepaald door Kapper*
IP-adres - Fraudepreventie
7 dagen
Gegevens met betrekking tot transacties / betalingen / aankoop- en bezoekgeschiedenis - Financiële administratie
Bepaald door Kapper*
Financiële data (bijv. bank, bankrekeningnummer, creditcardnummer) - Afhandeling (online) betalingen
- Fraudepreventie
(Bankrekening- of creditcardnummers worden versleuteld opgeslagen.)
Bepaald door Kapper*

* De bewaartermijn kan afwijken en voor langere of zelfs onbepaalde tijd zijn als:

 • Wettelijke bewaartermijnen dat voorschrijven;
 • Klant een rechtspersoon betreft;
 • Klant een Abonnement heeft;
 • Klant spaarpunten heeft verzameld;
 • Klant toestemming heeft gegeven mailings te wensen ontvangen;
 • Klant gegegevens omtrent behandelingen wenst laten vast te leggen;
 • Klant op rekening wenst te betalen (en/of nog niet alle betalingen zijn voldaan);
 • Er andere zwaarwichtige redenen zijn waarom gegevens langer dan nodig moeten worden bewaard.

In bovengenoemde gevallen dient de Klant expliciet bij Kapper aan te geven dat persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Onder verwijderen kan ook anonimiseren worden verstaan, zodat gegevens niet meer tot Klant te herleiden zijn.

Aangaan Abbonement

Wanneer Klant bij Kapper een Abonnement neemt, maakt Kapper voor de afhandeling daarvan gebruik van de persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen de persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de wet zoals Kapper en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor verkregen.

Account

Klant dient zich voor het nemen van een Abonnement te registreren voor toegang tot persoonlijke gegevens en instellingen rondom het Abonnement. Na registratie worden door Klant gekozen gebruikersnaam, wachtwoord en opgegeven persoonsgegevens bewaard.

Mailings

Indien Klant toesteming heeft gegeven kan Kapper Klant op de hoogte brengen van nieuwe producten, diensten, aanbiedingen, etc. per per e-mail, sms- of push-berichten

Verstrekking aan derden

Kapper zal persoonsgegevens Klant niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kan Kapper persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Gegevens kunnen worden doorgeven aan verwerkers. Deze verwerkers zijn contractueel betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Kapper neemt adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden waar door middel van links naar wordt verwezen. Kapper kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Kapper raadt Klanten aan het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kan Klant te allen tijde contact opnemen met Kapper. Advies is dit schriftelijk of per e-mail te doen. Indien nodig kan de voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens worden gebruikt.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Kapper raadt Klanten aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.


III. Cookiebeleid

Door de Website te openen en te gebruiken, gaat Klant akkoord met het gebruik van cookies.

'Cookies' zijn stukjes informatie met alleen tekst die een website/applicatie voor registratiedoeleinden overdraagt aan de apparatuur voor het bezoeken van websites/applicaties. De Website kan met behulp van cookies belangrijke informatie onthouden waardoor gebruik van de Wbsite gemakkelijker wordt gemaakt. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de 'levensduur' van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Website gebruikt, ongeacht of Klant is aangemeld op een Account of niet. Net als de meeste websites gebruikt de Website cookies voor verschillende doeleinden om de online-ervaring van Website  te verbeteren en voor analyses. De Website gebruikt cookies specifiek voor de volgende doeleinden:

 1. Analytische doeleinden: om gebruikersactiviteiten te analyseren om de Website te verbeteren. Door cookies te gebruiken, kan bijvoorbeeld gekeken worden naar totale patronen, zoals het aantal bezoekers, bezoeken, bestellingen, soorten browsers, soorten apparaten, etc. Dergelijke analyses worden gebruikt om inzichten te krijgen over hoe de functionaliteit en gebruikerservaring van de Website kan worden verbeterd. Analytische cookies bevatten geen persoonsgegevens en verkregen gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.
 2. Opslaan voorkeuren: om bepaalde gebruikersvoorkeuren voor de Website op te slaan. Wij kunnen bijvoorbeeld de taalkeuze opslaan in een cookie, zodat de Website direct in de gewenste taal kan worden getoond als Klant terugkeert op de Website. Cookies die eventueel persoonsgegevens bevatten kan Klant zelf (de)activeren. Waar mogelijk worden eventuele persoonsgegevens ook niet overgedragen naar de webserver maar alleen lokaal opgeslagen (zogenaamde lokale opslag, in het Engels: local storage).

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van de browser blijven totdat Klant de Website verlaat, bijvoorbeeld voor het tussentijds opslaan van gegevens tijdens registratie.

Permanente cookies blijven langer in het cookiebestand van de browser. De duur hangt af van de ingestelde levensduur van de specifieke cookie, bijvoorbeeld voor het opslaan van de taalvoorkeur of adresgegevens van Klant.

Controleer de ondersteuningspagina's voor cookie-instellingen van uw browser voor de meest actuele instructies om opgeslagen cookies te bekijken, te verwijderen of instellingen met betrekking tot cookies te wijzigen.

Indien Klant alle cookies uitschakelt, kan mogelijk geen gebruik worden gemaakt van alle functies van de Website.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Kapper raadt Klanten aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.