Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Kapper: gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de kapper zoals vermeld op de website www.slimknippen.nl waarmee een consument via www.slimknippen.nl een abonnement afsluit;
b. Klant: de natuurlijk persoon met wie de Kapper een overeenkomst van opdracht in de vorm van een abonnement aangaat;
c. Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen de Kapper en de Klant uit hoofde waarvan de Klant recht heeft op haarbehandelingen zoals opgenomen in het abonnement;
d. Slimknippen.nl: de tussenpersoon bij de totstandkoming van het Abonnement; te weten Slimknippen.nl B.V. gevestigd te (3555 SZ) Utrecht aan de Vechtoever 57, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60354887;
e. de Website: de website www.slimknippen.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder Abonnement gesloten tussen de Kapper en een Klant waarop Slimknippen.nl namens de Kapper deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het Abonnement. In geval van strijd tussen een bepaling in het Abonnement en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in het Abonnement.
3. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van het Abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming Abonnement
1. De Kapper biedt op de Website één of meer Abonnementen aan waaruit een Klant kan kiezen. De Klant kiest op de Website één Abonnement uit het door de Kapper gedane aanbod. Nadat de Klant online een keuze voor een Abonnement heeft gemaakt, dient de Klant de benodigde persoonsgegevens in te vullen. Na het invullen van deze persoonsgegevens ontvangt de Klant van Slimknippen.nl een e-mail met een hyperlink. Het door de Klant gekozen Abonnement komt slechts tot stand na voltooiing van de aanmelding op de Website, welke aanmelding wordt voltooid door te klikken op de in de e-mail van Slimknippen.nl vermelde hyperlink.
2. Indien de Kapper op verzoek van de Klant enige prestatie verricht voordat de aanmelding van de Klant via de Website is voltooid, is de Kapper gerechtigd om van de Klant betaling voor de betreffende verrichte prestatie te verlangen conform de dan bij de Kapper geldende tarieven.

Artikel 4 – Account op de Website
1. Na totstandkoming van het Abonnement kan de Klant gedurende de looptijd van het Abonnement via een persoonlijk account inloggen op de Website.
2. Het persoonlijk account op de Website biedt de Klant de mogelijkheid om:
a. zijn/haar contactgegevens te wijzigen;
b. het Abonnement te schorsen;
c. het Abonnement op te zeggen.

Artikel 5 – Ingangsdatum en duur Abonnement
1. De Klant kan op ieder moment via de Website een Abonnement afsluiten. Indien de Klant de aanmelding op de Website voor de 25ste dag van een maand voltooid, zal het Abonnement ingaan op de eerste dag van de direct volgende maand. Indien de Klant de aanmelding op of na de 25ste van een maand voltooit, zal het Abonnement een maand later ingaan. Ter illustratie volgen hier twee voorbeelden:
I. de Klant sluit op 10 mei via de Website een Abonnement. Dit Abonnement gaat dus in op 1 juni.
II. de Klant sluit op 25 mei via de Website een Abonnement. Dit Abonnement gaat pas een maand later in en dus op 1 juli.
2. Indien de Klant de aanmelding op of na de 25ste dag van de maand voltooit, kan de Klant – indien gewenst – het Abonnement toch eerder in laten gaan door éénmalig, met gebruikmaking van de, in de door Slimknippen.nl aan de Klant toegezonden e-mail waarmee de totstandkoming van het Abonnement wordt bevestigd, opgenomen iDEAL-link, het door de Klant maandelijks verschuldigde abonnementsgeld vooruit aan Slimknippen.nl te voldoen.
3. Alle Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 6 – Beëindiging c.q. opzegging van het Abonnement
1. De Klant kan het Abonnement op ieder moment via zijn/haar persoonlijk account op de Website of bij de Kapper opzeggen. Indien de Klant het Abonnement opzegt vóór de 25ste van de maand, eindigt het Abonnement per de 1ste dag van de direct volgende maand. Indien de Klant het Abonnement opzegt op of na de 25ste van een maand, eindigt het Abonnement een maand later en geschiedt de opzegging derhalve tegen het einde van een kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. Ter illustratie volgen hier twee voorbeelden:
I. de Klant zegt het Abonnement op 10 juni op. Het Abonnement eindigt in dat geval op 1 juli.
II. de Klant zegt het Abonnement op 25 juni op. Het Abonnement eindigt dan pas één maand later en dus op 1 augustus.
2. Komt de Klant te overlijden, dan wordt het Abonnement geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van de Klant aan de Kapper is medegedeeld.
3. De Kapper is te allen tijde bevoegd het Abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van een kalendermaand op te zeggen.

Artikel 7 – Prijzen
De Kapper is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de Klant verschuldigde, abonnementsgelden tussentijds te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 8 – Betaling
1. De Klant is de abonnementsgelden maandelijks bij vooruitbetaling uiterlijk voor de eerste dag van de maand aan de Kapper verschuldigd.
2. Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso.
3. Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de Klant niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Slimknippen.nl de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de Klant in verzuim. De Kapper heeft bij verzuim van de Klant de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement direct op te schorten waardoor de Klant niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.
4. Bij voortdurend verzuim zal Slimknippen.nl de incasso van de vordering overdragen aan de Kapper en is de Kapper – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid - gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de Klant te verhalen.

Artikel 9 – Uitvoering van het Abonnement
1. De Kapper zal zich inspannen om het Abonnement c.q. de opdracht van de Klant op zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
2. Indien de Klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is de Kapper gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Klant recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 10 - Koop op afstand
1. Bij totstandkoming van het Abonnement via de Website heeft de Klant het recht om het Abonnement zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. Deze herroepingstermijn van veertien dagen vangt aan op de dag dat het Abonnement tot stand is gekomen.
2. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de Klant Slimknippen.nl of de Kapper via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of
e-mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om het Abonnement te herroepen. De Klant kan dit doen door in te loggen in zijn klantomgeving en het abonnement te beeindigen.
3. Als de Klant het Abonnement herroept, ontvangt de Klant de betaling die de Klant tot op dat moment heeft gedaan onverwijld, in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat Slimknippen.nl op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om het Abonnement te herroepen, terug.
4. Heeft de Klant voor gebruikmaking van zijn/haar herroepingsrecht reeds gebruik gemaakt van de diensten van de Kapper, is de Kapper gerechtigd de reeds bij de Klant verrichte behandeling aan de Klant in rekening te brengen conform de dan bij de Kapper geldende tarieven. De kosten voor de betreffende behandeling, zullen worden verrekend met het door de Klant terug te ontvangen bedrag.

Artikel 11 – Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst c.q. op elk Abonnement tussen de Kapper en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten c.q. Abonnementen tussen de Kapper en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Kapper is gevestigd. Indien de Kapper een beroep doet op deze bepaling, heeft de Klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.